Vedr.: Høring om Glostrup Kommunes handlingsplan vedr. økonomien

Formanden for Skolebestyrelsen har bedt forvaltningen om at blive hørt i denne vigtige beslutning om handlingsplanen for tilretningen af Glostrup Kommunes økonomi, hvor det er foreslået, at der spares 3 mio. kr. på Glostrup Skole pr. år i en 4-årig periode. I første omgang var Skolebestyrelsen ikke blevet bedt om at afgive høringssvar.

Dette høringssvar er givet på baggrund af et udkast til høringssvar, som er blevet drøftet ved skolebestyrelsesmødet den 26. februar 2019, hvor der var enighed om og stærk opbakning til følgende indstilling:

Skolebestyrelsens indstilling til Økonomiudvalget og KB

Skolebestyrelsen anerkender, at det er et fælles ansvar at løfte den besparelse, som er nødvendig for Glostrup Kommune for at få driftsomkostningerne til at ligge inden for udgiftsloftet. Konsekvenserne af en besparelse på skolen er imidlertid så store, at Skolebestyrelsen advarer Økonomiudvalget og KB mod at foretage denne besparelse på nuværende tidspunkt. Skolebestyrelsen indstiller, at Økonomiudvalget og KB læner sig op ad Samarbejdsgruppens første indstilling om at friholde Glostrup Skole fra en besparelse, og at man afventer beslutningen om en eventuel besparelse, til der er truffet beslutning om skolens kommende struktur.

Konsekvenserne af en besparelse på Glostrup Skole fra og med 2019 vil bl.a. være ét eller flere af følgende:

  • Der skæres 6 lærer- og pædagogstillinger, hvilket betyder, at der vil skulle sammenlægges klasser hen over sommerferien 2019 på tværs af afdelinger.
  • De elevrelaterede udgifter vil blive beskåret, eksempelvis vil lejrskoler skulle beskæres helt eller delvist, ligesom materialer til undervisningen og til aktivering af børnene i fritidstilbuddene vil skulle beskæres kraftigt.
  • Kvaliteten i de undervisnings- og fritidstilbud, som skolen kan tilbyde, vil falde, hvilket får betydning for, hvor attraktiv skolen er for nye og nuværende elever ift. andre tilbud på privatskoler. Det vil betyde et fald i elevtal.
  • Skolens administration vil forringes, hvilket vil få betydning for servicering af forældre og medarbejdere samt for understøttelse af lovgivningsmæssige krav.
  • Der vil blive mindre tid til ledelse, hvilket kan gøre skolen til en mindre attraktiv skole for medarbejderne. Det vil også få betydning for udviklingen af Glostrup Skole.

Herunder uddybes baggrunden for Skolebestyrelsens indstilling.

Uddybning af indstillingen

Det fremgår af høringsmaterialet, at Glostrup Skole tidligere har fået tildelt ca. 3 mio. på en permanent ekstrabevilling, der ligger ud over den vedtagne tildelingsmodel, som er tilbage fra dannelsen af Glostrup Skole. Skolebestyrelsen går ud fra, at det drejer sig om de 3,35 mio. kr., som Glostrup Skole fik tilført ifm. tilretningsplanen i 2015. Sagen var dengang, at der efter skolesammenlægningen ikke var foretaget nogen vurdering af, om den tildelingsmodel, der blev lavet ifm. skolesammenlægningen, var tilstrækkelig. Samtidig havde forvaltningen ikke sikret en tilstrækkelig økonomistyring af skolen, hvorfor der havde akkumuleret sig et merforbrug ift. de ressourcer, der blev givet ud fra tildelingsmodellen. Det gav sig til udtryk i 2014, hvor der var et merforbrug på 4,1 mio. kr., og det blev tydeligt i foråret 2015, hvor man yderligere forventede et merforbrug på 3,5 mio. kr. for 2015. Det nødvendiggjorde en tilretningsplan med kraftige besparelser til følge. Ifm. tilretningsplanen blev der beskåret en række aktiviteter fra driftsbevillingen. Særligt blev der skåret på bevillingen til elevaktiviteter. I efteråret 2015 blev det politisk besluttet at tilføre 3,35 mio. kr. til skolen som en permanent ekstrabevilling. Der er efterfølgende ikke foretaget en evaluering af tildelingsmodellen, hvorfor det fortsat er uklart, om tildelingsmodellen reelt sikrer tilstrækkelige ressourcer til skolen.

Det fremgår endvidere af høringsmaterialet, at skolen i de senere år har realiseret et mindre-forbrug. Dette mindre-forbrug, som Skolebestyrelsen har godkendt, har skyldtes, at skolen er tvunget til hvert år at skulle tage højde for, at skolen tildeles midler ud fra elevtallet i september – altså for et skoleår ad gangen, mens budgettet godkendes for et kalenderår. Derfor er det nødvendigt, at skolen budgetterer med et lille overskud hvert år for at tage højde for elevreguleringen i efteråret, så skolens økonomi ikke går i underskud for det pågældende regnskabsår. Dette er også nødvendigt fremover. Der har desuden været budgetteret med et overskud til overførsel til budget 2019 for at kunne beholde det nuværende antal pædagoger i klubberne mhp. at opretholde samme serviceniveau i kommunens klubber. Dette har været en beslutning, som Skolebestyrelsen har truffet, da klubberne giver underskud, hvilket løftes af økonomien på skoleområdet. Skolen har således udvist skyldige økonomiske hensyn. Skolebestyrelsen finder derfor ikke, at det realiserede mindre-forbrug skal bruges som et argument for, at der kan findes 3 mio. kr. på skolens budget.

Driftsmidlerne for Glostrup Skole udgør kun 5 % af skolens samlede budget. Heraf er langt størstedelen låst til faste udgifter, som ikke kan beskæres. Det drejer sig om eksempelvis udgifter til it, digitale tavler, Copydan og digitale løsninger, der udgør 5 mio. kr. af de 8 mio. kr., som bruges på drift. Det resterende beløb på 3 mio. kr. skal fordeles mellem de 4 afdelinger. En besparelse på 3 mio. kr. på skolens driftsmidler vil derfor have meget alvorlige konsekvenser for kvaliteten af undervisnings- og fritidstilbuddene i Glostrup Skole, hvilket vil få betydning for Glostrup Skoles omdømme og dermed indskrivningen og fastholdelsen af elever.

Lønudgifterne på Glostrup Skole udgør de resterende 95 % af den samlede økonomi. Heraf er langt størstedelen bundet i, hvor mange klasser skolen har og dermed også klassekvotienter og indskrivningen på de 4 afdelinger, timefordelingsplaner, i kommunalpolitiske beslutninger om timetal og i lovgivningskrav. Det betyder, at lærerlønningerne er bundet. En besparelse på 3 mio. kr. svarer til 6 lærer- eller pædagogstillinger. En besparelse på 6 lærere eller pædagoger allerede fra skoleåret 2019/2020, som det er foreslået i høringsmaterialet (5/12 af 3 mio. kr. er 1,25 mio. kr., som det foreslås, at Glostrup Skole sparer i 2019 betyder 6 stillinger allerede fra efter sommerferien i år) vil kræve, at klasser lægges sammen på tværs af afdelinger hen over sommerferien.

Det er heller ikke realistisk, at der spares penge på administration, da Glostrup Kommune har valgt at decentralisere meget administration til skolen i løbet af de seneste år, uden at der samtidig er tilført ekstra ressourcer til opgaverne. Derfor er administrationen af Glostrup Skole allerede hårdt presset. Bl.a. er skolen ikke i stand til pt. at understøtte Skolebestyrelsens arbejde i et sådant omfang, at skolebestyrelsesarbejdet kan leve op til folkeskolelovens krav om tilsyn. En yderligere besparelse på administration vil få betydning for den service, der kan ydes over for forældre og medarbejdere.

En besparelse på ledelse på Glostrup Skole vil ikke kunne dække hele besparelsen på 3 mio. kr., idet en lederstilling koster 750.000 kr. En besparelse på ledelsen vil få betydning for udviklingen af Glostrup Skole og for, hvor attraktiv skolen er for medarbejderne.

Samlet set peger det på, at beslutningen om en eventuel besparelse på Glostrup Skole skal afvente beslutningen om den kommende struktur for Glostrup Skole.

 

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen for Glostrup Skole