Indskrivning

Digital indskrivning i november

Du kan indskrive dit barn i skole året rundt på www.indskrivning.dk. Den officielle indskrivning sker dog i november hvert år. Inden da modtager alle forældre til skolestartende børn et brev fra kommunen. Brevet indeholder information om skolestarten og vejledning i skoleudsættelse. SFO-tilmelding foregår først efter selve skoleindskrivningen. Det skyldes, at børnene skal tildeles et undervisningssted først.

 

Hvor skal mit barn gå?

Glostrup Skole har fem undervisningssteder i et og samme skoledistrikt. Skolestartende børn bliver fordelt mellem skolens fem undervisningssteder ud fra en række kriterier. Kommunen forsøger at imødekomme så mange forældreønsker som muligt samtidig med, at kriterierne overholdes.

Børn til børnehaveklasse fordeles på de fem undervisningssteder efter følgende kriterier:

  • Klassestørrelsen ved alle undervisningssteder skal være i samme størrelsesorden med et maksimum på 28 elever
  • Børn i særlige situationer, som PPR eller sagsbehandler retter henvendelse om, kan få fortrinsret til et undervisningssted
  • Der skal være en ligelig fordeling af børn med sproglige vanskeligheder på undervisningsstederne
  • Børn med ældre søskende på undervisningsstedet
  • Nærmest boende børn optages først – dog skal alle børnenes samlede skolevej være mindst mulig
  • Kønsfordelingen skal være så lige som mulig

De fem undervisningssteder er: Nordvang, Vestervang, Skovvang, Søndervang og Ejby. Undervisningsstederne er de tidligere skoler, som kommunen havde før dannelsen af den fælles skole – Glostrup Skole.

 

Børnehaveklasse er obligatorisk

Børn skal begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder seks år. Det er obligatorisk. Hvis du som forælder er usikker på, om dit barn er klar til at begynde i skole, kan du søge råd og vejledning i dit barns daginstitution. Det er daginstitutionen, der er indgangen videre til de fagfolk på Glostrup Skole og i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der kan skabe afklaring.

 

Tidlig skolestart

Ifølge folkeskoleloven skal børn, der fylder 5 år inden 1. oktober, kunne indskrives i skole pr. 1. august, hvis barnet forventes at kunne følge undervisningen. Det er Glostrup Skole, der træffer afgørelsen i hvert enkelt tilfælde. Dit barns daginstitution hjælper dig med ansøgning.

 

Udsat skolestart

Kommunen kan godkende, at et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden. Hvis du som forælder er usikker på, om dit barn er klar til at begynde i skole, kan du søge råd og vejledning i dit barns daginstitution. Det er daginstitutionen, der er indgangen videre til de fagfolk på Glostrup Skole og i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der kan skabe afklaring. Det er Glostrup Skole, der træffer afgørelsen.

 

SFO – skolefritidsordning

Ønsker du SFO til dit skolestartende barn, skal barnet starte i SFO i april samme kalenderår, som barnet starter i børnehaveklasse i august. Du kan tilmelde dit barn på pladsanvisning-online. Børnene udmeldes automatisk af daginstitutionen før SFO-start. SFO-tilmelding skal først ske, når barnet er placeret på et undervisningssted.

 

Privatskole

Hvis du ønsker, at dit barn bliver optaget i privatskole eller i andet undervisningstilbud, skal du orientere kommunen via www.indskrivning.dk. Det skyldes, at kommunen fører tilsyn med alle børns undervisningspligt.

 

Kontakt 

Center for Dagtilbud og Skole

Rådhusparken 2, 2600 Glostrup